เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ

หมวด: คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ

 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัย 
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
      คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชา 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
      ประกาศเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
      ประกาศค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
      ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)

ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

กำหนดการประชุม