เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

หมวด: ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

 เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัยในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

 แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม 

ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Flowchart) 

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การขอเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

การขอเสนอโครงการวิจัยประเภท (Retrospective study, Medical record review, Case report) 

การขอเสนอโครงการวิจัยประเภทการศึกษาตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจากงานบริการหรือจากโครงการวิจัยอื่น 

การขอเสนอโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ การวิจัยทางการแพทย์ พฤติกรรมสุขภาพและสังคมศาสตร์ 

การขอเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

Check list สำหรับผู้วิจัยที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสาร 
ตัวอย่างโครงสร้างของคำชี้แจงอาสาสมัคร และแบบยินยอมอาสาสมัครทางคลินิก 
ตัวอย่างโครงสร้างของคำชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัครทางสังคมศาสตร์ 
แนวทางในการเขียนโครงการวิจัยฉบับย่อ (Protocol Synopsis) 
บันทึกข้อความขอชี้แจงแก้ไข (ยกเว้น เร่งรัด) 
บันทึกข้อความขอรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย 
บันทึกข้อความแจ้งปิดโครงการวิจัย 
บันทึกข้อความรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
แบบขอข้อมูลหรือขอทำสำเนาโครงการวิจัย 
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
แบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (Waiver of

documentation of consent) 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)

ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

กำหนดการประชุม