เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

คณะกรรมการ

หมวด: เกี่ยวกับคณะกรรมการ

 


ผศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ่
ประธานกรรมการ  

 
นายแพทย์วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน
กรรมการ       

 
นายแพทย์ชัยพร  ทองประเสริฐ
กรรมการ


ผศ.ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม
กรรมการ         


อาจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  อุ่นใจ
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม
กรรมการ         


อาจารย์วราทิพย์  แก่นการ
กรรมการ


นางจันทิมา  วงศ์วรรณ
เลขานุการ

 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)

ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

กำหนดการประชุม