เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

ประวัติความเป็นมา

หมวด: เกี่ยวกับคณะกรรมการ

     ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลายๆ ด้าน  รวมทั้งด้านการทำวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง  ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้พยายามออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำวิจัยในคน  และผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาปฏิบัติตาม  เช่น  การผลิตยาหรือการจดสิทธิบัตรยา  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการทำวิจัยในคนจำเป็นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อน  จึงจะสามารถจดสิทธิบัตรยาหรือตีพิมพ์ได้  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้มีการประชุมสัมมนาหลายครั้งทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา  พร้อมทั้งมีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคือปฏิญญาเฮลซิงกิโดยแพทยสมาคมโลก (World Medical Association Declaration of Helsinki)  ฉบับแรกประกาศที่เมืองเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗  เนื่องจากวิทยาการและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแพทยสมาคมโลกจึงได้ประชุมเพื่อพัฒนาคำประกาศนี้อีกหลายครั้ง  ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่สกอตแลนด์  และยังมีคำประกาศอื่น ๆ อีกมากที่มีหลักสำคัญคือการปกป้องศักดิ์ศรี  สิทธิ  ความปลอดภัย  และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร (volunteer) หรือผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (participant)
     สถาบันต่างๆ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศได้ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบันขึ้นเพื่อดูแลให้การดำเนินการวิจัยในสถาบันสอดคล้องตามหลักการในปฏิญญาเฮลซิงกิหรือคำประกาศอื่นๆ
     ทั้งนี้  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน  และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างหลักเกณฑ์แนวทางการทำวิจัยในคนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติระดับชาติ  และเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี  สิทธิ  ความปลอดภัย  และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  หรือผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย  โดยได้นำเอาแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนตามปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก  แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมขององค์การอนามัยโลก แนวทางด้านจริยธรรมการทำวิจัยของสภาองค์กรนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for International Organizations of Medical Science หรือ CIOMS) แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Ethical Conduct for Research Involving Humans) ของประเทศแคนาดา และอื่น ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติได้ตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)

ข้อมูลสำหรับผู้วิจัย

กำหนดการประชุม